هتل هیلتون Bogota

جزئیات پروژه:

طراح: Felipe Gámez C. y Cia. Arquitectos, S.A.S

همکار: Hunter Douglas Colombia

نصب: Hunter Douglas Colombia

عکاس:Andres Valbuena

محل: Bogota, Colombia

محصولات: